Home

Rene Grotenhuis

In de biografie van René Grotenhuis zijn drie rode draden te ontdekken. De eerste betreft brede maatschappelijke betrokkenheid. Zo was hij directeur van een thuiszorgorganisatie (1990-1998) en van het centrum voor gezondheidzorg voor vluchtelingen Pharos (1998-2003). De tweede is zijn engagement met internationale samenwerking. Van 1993-1990 werkte hij bij (oxfam)Novib en van 2003-2013 was hij algemeen directeur van Cordaid. De derde rode draad is zijn betrokkenheid bij de katholieke geloofsgemeenschap. Hij is theoloog, werkte van 1976-1983 als pastoraal werker in Ondiep en is zijn hele leven actief geweest op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Zo was hij president van het netwerk van katholieke ontwikkelingsorganisaties in Europa en was hij projectleider van de fusie van de parochies in de stad Utrecht.

In 2010 noemden zijn collega’s in de sector ontwikkelingssamenwerking hem als de op één na meest invloedrijke Nederlander op dat terrein. René Grotenhuis kijkt met een analytische blik naar de globaliserende wereld (power-shift, new global governance, global public goods) en de gevolgen daarvan voor organisaties die actief zijn in internationale samenwerking. In 2016 verscheen ‘Nation-Building as necessary effort in fragile states’ waarin hij zijn ervaringen bij Cordaid gebruikt om verdiepend en vernieuwend na te denken over de vraag hoe we in post-conflict gebieden kunnen bijdragen aan stabiliteit en ontwikkeling. Hij schreef tijdens zijn werk als CEO van Cordaid drie boeken over ontwikkelingssamenwerking.

In december 2020 verscheen ‘Breed Kijken: vluchten, migratie en sociale samemnhang in mondiaal perspectief’. Het is een achtergrondstudie naar het probleem van vluchten en migratie en de sociale effecten daarvan voor het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. 

Zijn levenslange betrokkenheid bij geloof en (katholieke) kerk heeft in zijn jaren bij Cordaid een nieuwe impuls gekregen door daarnaar te kijken vanuit een wereldwijd perspectief. Hij is op zoek naar de bijdrage die het christelijk geloof kan bieden aan de wereld van vandaag en morgen. In 2016 verscheen van zijn hand ‘Van Macht Ontdaan: de betekenis van christelijk geloof voor de wereld vandaag.’ In 2020 verscheen bij Berne media van zijn hand ‘Zout: de blijvende kracht van de christelijke traditie’.

Hij schrijft elke maand voor de website ‘de Bezieling’ (www.debezieling.nl) een blog over maatschappelijke vraagstukken vanuit het perspectief van het katholiek sociaal denken.

Hij zet die brede kennis en ervaring in om organisaties van advies te dienen in de strategische uitdagingen die zij op hun weg tegenkomen. Zeker in de huidige situatie van snelle veranderingen op het terrein van internationale samenwerking, wil René Grotenhuis die kennis en ervaring graag delen met anderen.

Met zijn achtergrond in de katholieke theologie, heeft hij stevige wortels in het katholiek sociaal denken. Kernwaarden als compassie en solidariteit verdienen wat hem betreft een nieuw verstaan. Vooral in een wereld waar de traditionele scheidslijnen tussen Noord en Zuid, arm en rijk, ontwikkelde en ontwikkelingslanden steeds minder betekenis hebben.

Zijn maatschappelijke betrokkenheid vertaalt zich o.a. zijn werk als bestuurslid van de Voedselbank in de Bilt, van het buurtpastoraat in Utrecht en van de Vereniging voor Katholieke Maatschappelijke organisaties (VKMO): http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/1/home. Hij is actief (o.a. als lekenvoorganger) in de geloofsgemeenschap ven de Onze Lieve Vrouw in Bilthoven.